Obchodní podmínky - Perwood.cz
Garantujeme Vám nejnižší cenu na trhu

Obchodní podmínky

TerrainEco, s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

2. Předmět smlouvy

3. Místo plnění

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

5. Cena a placení

6. Dodací lhůta

7. Dopravní podmínky, poštovné

8. Záruka za jakost, uplatnění nároků z vadného plnění

9. Vrácení zboží

1. Uzavření kupní smlouvy

a) Kupující potvrzením nabídky (písemně i elektronicky)  akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy TerrainEco, s r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána dlouhodobá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické nabídky a specifikace zákazníka (nabídky doručené prostřednictvím elektronické pošty).

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – nabídce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách TerrainEco, s r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

TerrainEco, s r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k montáži

3. Místo plnění

Místem plnění je adresa určení uvedená kupujícím nebo sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.

 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické- nabídky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.  Nabídka je návrhem kupní smlouvy.  K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení nabídky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením- nabídky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení nabídky vhodným způsobem, např. telefonicky, elektronicky či písemně. Odmítne-li kupující nabídku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se nabídka za odmítnutou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách TerrainEco, spol. s r.o. jsou platné v okamžiku přijetí nabídky. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení. Při prodlení s placením faktury delším než 10 dnů  po lhůtě splatnosti bude kupujícímu-dlužníkovi zaslána doporučená upomínka s výzvou k zaplacení dlužné částky obratem a v tomto případu si kupující a prodávající sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou upomínku. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné nabídky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5-ti pracovních dnů.  V případě, že se jedná o objednávku zboží vyrobeného na míru, je dodací lhůta zákazníkovi sdělena v nabídce. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení nabídky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat dopravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30-ti kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu dopravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální nabídce - kupní smlouvě na jeho účet, pokud není dohodnuto jinak.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Cena přepravného je dle váhy zásilky a vzdálenosti ( bez DPH).

(orientační váha 1 m2 kompletní terasy je 20 kg)

váha/vzdál.         100 km        200 km         400 km           600 km

do 100 kg             500 Kč         750 Kč          950 Kč         1 050 Kč

do 500 kg          1 650 Kč    2 150 Kč        2 750 Kč         3 250 Kč

do 1000 kg       2 450 Kč     3 250 Kč        4 350 Kč         5 150 Kč

do 3000 kg       3 950 Kč     5 850 Kč        8 450 Kč         9 850 Kč

Osobní vyzvednutí zboží 0.00 Kč

V době od 8.00 do 14.00 hod v sídle provozovny firmy TerrainEco, s.r.o., Myslivecká ul. , Rychvald.

  Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou 99.00 Kč

Převodem z účtu před dodáním zboží 0.00 Kč

V hotovosti při osobním vyzvednutí 0.00 Kč

 Dodací lhůta je 5 pracovních dnů od předání zásilky dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit dopravci. Faktura jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

8. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno něco jiného, platí pro uplatnění práv z vadného plnění příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak. Mimo tuto zákonnou záruku poskytuje prodávající záruku v trvání 25 let na poškození materiálu, které je přímo způsobené dřevokaznými houbami, dřevokazným hmyzem nebo hnilobou.
Práva z vadného plnění se uplatňují doporučeným dopisem u prodávajícího na adresu provozovny nebo elektronicky na e-mail: info@perwood, anebo na datovou schránku  7ju6yk6 .

Kupující před odesláním vadného zboží je povinen nejméně 24 hod předem kontaktovat prodávajícího na tel.č. +420 777 477 393 nebo e-mail: info@perwood.cz .

Při uplatnění práv z vady výrobků prosíme přiložit:

  • záruční list výrobce byl-li se zbožím dodán
  • kopii daňového dokladu
  • přesný popis vad a jejich projevů

O právech z vad zboží prodávající rozhodne nejdéle do 3 pracovních dnů. Je-li právo z vady zboží uznáno jako oprávněné, bude po jeho vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího. Maximální lhůta pro vyřízení práva z vad výrobků vč. dodávky bezvadného zboží může činit 30 kalendářních dnů od uplatnění práv z vady výrobků, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky odstoupení dané zákonem nebo Obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit všechna plnění, která si na jejím základě poskytly.

V případě zasílání vadného zboží prodávajícímu se za den přijetí považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení uplatněného práva z vad se považuje den oznámení o připravenosti nového zboží k expedici. Kupující je povinen zboží připravit k dopravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařil mezi stranami urovnat přímo je spotřebitel oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, kdy k návrhu přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo vyřešit spor s druhou stranou přímo.

U pověřeného subjektu lze návrh podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na jeho internetových stránkách

podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

Navrhovatel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Pověřeným subjektem je Česká obchodní inspekce, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava, Třebovice, Telefon: 596 964 675 E-mail: ovcoi@coi.cz                        

9. Vrácení zboží

V souladu s ustanovením § 1829 z.č.89/2012 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno uzavřením smlouvy distančním způsobem nebo uzavřením smlouvy mimo obchodní prostory. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z dopravců do sídla prodávajícího. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

• zboží musí být nepoškozené

• s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.)

• s dokladem o jeho zakoupení

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz (náklady na dopravu nejsou předmětem odstoupení od smlouvy) doporučujeme nás kontaktovat na tel.: +420 775 085 415 nebo písemně na e-mailu: info@perwood.cz s tímto obsahem: "Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle nabídky (číslo nabídky), ze dne (datum nabídky) na položku/ky (uvést zboží). Vracenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet (číslo učtu)."

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného  podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Platnost od: 1. 1. 2017

Close Menu